Regulamin

 1. DEFINICJE
  1. Serwis Repostuj.pl – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publikowanie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy i ich przechowywanie, prowadzony przez Administratora pod adresem elektronicznym www.repostuj.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa.
  2. Regulamin – niniejszy Regulamin usługi Repostuj.pl, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną określający zasady świadczenia Usługi przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach serwisu Repostuj.pl, w szczególności zasady zakładania i korzystania z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w serwisie Repostuj.pl wszelkich Treści, zdjęć, filmów i komentarzy Użytkowników.
  3. Administrator – podmiot świadczący usługi określone w niniejszym Regulaminie w ramach serwisu Repostuj.pl, adres elektroniczny: e-mail: [email protected].
  4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od umieszczenia w serwisie informacji na swój temat; użytkownikiem może być jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać Użytkownikiem tylko za wcześniejszą zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
  5. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi przechowywania w ramach indywidualnego Konta Użytkownika zamieszczonych przez niego w Serwisie Treści i udostępniania ich innym osobom.
  6. Konto Użytkownika – indywidualne, dostępne dla danego Użytkownika po dokonaniu rejestracji i aktywowaniu miejsce w Serwisie oraz po każdorazowym podaniu nazwy oraz hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, treściami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.
  7. Treść – wszelkie materiały w tym treści, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy, obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, muzyczne oraz multimedialne, filmy) zamieszczone przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  9. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
  10. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Usługa Repostuj.pl świadczona jest przez Administratora.
  2. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Przed założeniem konta należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Użytkownik zakładając konto i rozpoczynając prowadzenie bloga w ramach serwisu Repostuj.pl potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
  4. Serwis Repostuj.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii na aktualne tematy. Prezentowane w Serwisie treści, zdjęcia, rysunki, przeglądy prasy, informacje, opinie czy komentarze mają przede wszystkim charakter satyryczny i nie powinny być traktowane poważnie.
  5. Treści prezentowane przez Użytkowników przestawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii Administratora. Administrator nie weryfikuje ani nie gwarantuje prawdziwości i kompletności Treści prezentowanych przez Użytkowników.
  6. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie Treści o charakterze bezprawnym lub naruszających Regulamin lub prawa osób trzecich.
  7. Wszelkie prawa do całości, jak i poszczególnych fragmentów (tekstowych, graficznych, układu strony itp.) serwisu Repostuj.pl, w tym w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie przysługują Administratorowi. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU REPOSTUJ.PL
  1. Korzystanie z Usługi wymaga założenia Konta Użytkownika i jego aktywacji.
  2. Założenie Konta Użytkownika i podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
  3. Założenie Konta Użytkownika i korzystanie z Usługi jest bezpłatne. Z tytułu korzystania z Serwisu Repostuj.pl Administrator nie pobiera od Użytkownika żadnego wynagrodzenia. Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie z tytułu korzystania z Serwisu Repostuj.pl w szczególności za udzielenie przez Użytkownika przewidzianych Regulaminem zgód i zezwoleń.
  4. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Repostuj.pl przez Użytkownika. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia konta.
  5. Założenie Konta Użytkownika/zawarcie umowy wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, aktywacji Konta i zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na jego treść.
  6. Wszelkie dane zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie przy rejestracji lub za pośrednictwem Konta Użytkownika zamieszczane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik upublicznia swoje dane w Serwisie w zakresie przez siebie samodzielnie określonym. Użytkownik może zarządzać udostępnionymi danymi w ramach Konta Użytkownika.
  7. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
   1. 1.a.a) potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

    1.a.b) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu,

    1.a.c) podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę (aktywacja Konta),

    1.a.d) uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

    1.a.e) wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.

    2. istnieje również możliwość przyspieszonej rejestracji za pomocą serwisu Google. W przypadku wybrania tej opcji za zgodą użytkownika pobierane są z wybranego przez Użytkownika następujące dane: imię i nazwisko, adres email, obrazek profilowy.

    3. dane Użytkownika przechowywane są na serwerach Serwisu

    4. Dane podane w rejestracji nie są przekazywane żadnym innym podmiotom

  8. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB,
   2. zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0. lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu, apletów Java),
   3. rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM
   4. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania (np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące),
   5. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800,
   6. Administrator nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.
  9. Podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej jest wykorzystywany przez Administratora do przesyłania Użytkownikowi informacji w sprawach związanych z serwisem.
  10. Celem usunięcia Konta Użytkownika/Rozwiązania Umowy Użytkownik składa taką dyspozycję bądź wysyła dyspozycję drogą mailową na adres e-mail [email protected].
  11. Przed usunięciem Konta Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem bądź zapytaniami mającymi na celu identyfikację Użytkownika żądającego usunięcia Konta. Po złożeniu dyspozycji usunięcia Konta cała jego zawartość, w szczególności zamieszczone przez Użytkownika Treści, zostaną usunięte bez możliwości ich odtworzenia.
  12. Użytkownik udziela Administratorowi zgody na nieodpłatne wykorzystywanie bloga Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączenie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystywania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi. Administrator oświadcza, że podejmując działania przewidziane w zdaniu poprzedzającym nie będzie ingerował w Treść blogów Użytkowników i będzie podejmował te działania w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od Treści bloga Użytkownika.
  13. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Administratora umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
  14. Użytkownik w ramach Usługi korzystania z Serwisu może zamieszczać Treści w Serwisie, przeglądać zasoby Serwisu, w tym Treści umieszczone przez siebie bądź przez inne osoby.
  15. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika bądź poszczególnych treści w każdym czasie i bez podania przyczyny w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa oraz w sytuacji gdy nazwa Konta bądź treść jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Usunięcie Konta bądź Treści jest równoznaczne z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze usunięcia Konta lub Treści ze względu na naruszenie Regulaminu, przepisów prawa, wpłynięcie do Administratora zawiadomienia bądź wiarygodnej wiadomości o bezprawnych charakterze zamieszonych Treści lub z innych powodów przewidzianych w Regulaminie lub w przepisach prawa.
  16. Nazwa Konta Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu, produktu bądź usługi.
  17. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
  18. Zakazane jest udostępnianie innym osobom hasła do Konta Użytkownika lub danych pozwalających na korzystnie z serwisu z wykorzystaniem Konta Użytkownika. Z Konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba – Użytkownik, który założył konto. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby lub podawanie nieprawdziwych danych. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest jego Użytkownik, który jest zobowiązany do utrzymywania hasła w ścisłej tajemnicy.
  19. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, niniejszym Regulaminem.
  20. Użytkownik umieszczając Treści oświadcza, że jest uprawniony do ich zamieszczania, są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa ani innych prawem chronionych dóbr oraz, że przysługują mu w tym względzie wszelkie prawa w tym majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści obejmujące w szczególności prawo do ich publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line, a ponadto oświadcza, że osoby, których wizerunek został uwidoczniony w Treści wyraziły zgodę na publikację wizerunku.
  21. Użytkownik oświadcza, że jest władny udzielenia Administratorowi przewidzianych Regulaminem zgód, a wykonywanie tych praw przez Administratora nie naruszy praw osób trzecich. Brak stosownych praw lub uprawnień obciąża wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem, Regulaminem bądź zasadami współżycia społecznego działań. W sytuacji, gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami z tytułu zamieszczenia w Serwisie Repostuj.pl Treści lub z tytułu udzielenie przez Użytkownika zgód przewidzianych Regulaminem lub udzielenia praw Użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym żądaniom.
  22. Zakazane jest w szczególności umieszczanie w Serwisie treści szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, pornograficznych, rasistowskich, nawołujących do przemocy lub nienawiści, jak również naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, prywatność bądź inne prawa i dobra osobiste osób trzecich.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
  1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi Repostuj.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.
  3. Administrator nie gwarantuje, że Serwis Repostuj.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów. Administrator oświadcza, iż dochowa wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób prawidłowy.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych Usług w ramach Serwisu Repostuj.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników z miesięcznym wyprzedzeniem.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu Repostuj.pl bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym Użytkowników.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, poza wymogiem pełnoletniości, innych kryteriów uprawniających do korzystania z Serwisu.
  7. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy nie otrzymywali za pośrednictwem Konta Użytkownika niepożądanych informacji i spamu wbrew ich woli bądź zgody od innych Użytkowników Serwisu.
  8. Regulamin reguluje całość zobowiązań Administratora względem Użytkownika.
  9. Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Administrator dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa.
  10. Z tytułu działań Administratora określonych w punkcie IV pkt 2 do 6 i III pkt 15 Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Administratora roszczenia odszkodowawcze w możliwie najszerszym przewidzianym prawem zakresie.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu Administrator nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie również za zdarzenia i okoliczności wskazane poniżej.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie Konta Użytkownika lub hasła do Konta Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Konta Użytkownika lub Treści zamieszczonych przez Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie oraz za utratę danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
  6. Mając na uwadze darmowy charakter Serwisu Administrator nie odpowiada za nie funkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.
 6. REKLAMACJE
  1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu Repostuj.pl, filmów, zdjęć, komentarzy i innych treści oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulamin, powinny być zgłaszane na listownie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Administratora.
  2. Reklamacje oraz zgłoszenia powinny zawierać:
  3. oznaczenie podmiotu składającego reklamację lub dokonującego zgłoszenia,
  4. przedmiot reklamacji lub zgłoszenia,
  5. okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
  6. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Administratora.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności gdy nastąpi konieczność dostosowania Regulaminu do zmian w obowiązujących przepisach prawa, rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu Informatycznego, wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru Usługi, zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi, zmiany zakresu działalności Administratora. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, którą posłużył się przy zakładaniu Konta Użytkownika oraz poprzez publikację zmiany na stronie Repostuj.pl. w terminie 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu.
  2. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2017